Dokumenty do egzaminu

 

Przystępując do egzaminu prosimy przedłożyć:

 1. Wniosek – z wydrukowanym na drugiej stronie protokołem z egzaminu (wzór do pobrania poniżej)
 2. Dowód osobisty – lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 3. Dowód wpłaty za egzamin (potwierdzenie przelewu). W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby zdającej egzamin oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
 4. Kopie dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje: kopię świadectwa kwalifikacyjnego, które utraciło ważność lub zaświadczenie pracodawcy / samozatrudnionego – wzór do pobrania poniżej, lub inne dokumenty opisane poniżej.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie wiedzy, mogą również potwierdzać:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

Wniosek gr.1

Wniosek gr.2

Wniosek gr.3

Zakres wiedzy do egzaminu

Zaświadczenie Pracodawcy

Zaświadczenie Własna działalność